• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;  
Dag: kalenderdag;  
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;  
Duurovereenkomst: een overeenkomst, ook wel abonnement genoemd, die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;  
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;  
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de afnemer aanbiedt;  
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;  
Afnemer: de koper of opdrachtgever, dan wel een ieder die met ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Ingeval er meerdere afnemers zijn die tezamen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens ondernemer voor voldoening van de (tegen) prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Een afnemer dient te beschikken over een KVK- en BTW nummer. 
  
   
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer  

Dynamics Cloud Solutions BV 
Alpenlaan 10, 
5691 JX Son en Breugel 
+31 85-3018083 
  
[email protected] 
KVK: 67858406 
BTW-identificatienummer: NL857201475B01 
  
Artikel 3 – Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten en leveringen van Dynamics Cloud Solutions B.V., verder aan te duiden als DCS. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met DCS overeengekomen worden.  
2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  
3. Indien DCS niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat DCS het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.  
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.  
5. De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van afnemer wordt door DCS uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zodanige bedingen binden DCS slechts, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door DCS zijn aanvaard.  
6. Voor Microsoft producten gelden bovenop deze algemene voorwaarden ook de algemene voorwaarden en productvoorwaarden van Microsoft. 
  
Artikel 4 – Aanbiedingen  
1. Alle door DCS gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens en daaraan ontleende gegevens.  
2. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door DCS met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.  
3. Door DCS verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.  
4. DCS behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.  
  
Artikel 5 – Overeenkomst  
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de order is betaald of DCS een order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De order- resp. opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.  
2. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk protesteert.
3. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden DCS slechts voor zover zij door DCS schriftelijk zijn bevestigd.
Indien het tot een overeenkomst komt tussen afnemer en DCS, dan wordt DCS automatisch de Microsoft Partner of Record van de afnemer, om zo de gewenste diensten te kunnen leveren.
4. Tevens geeft u DCS de machtiging om een Office 365 account aan te maken ten behoeve van administratieve taken.
5. Een duurovereenkomst kan ten allen tijde worden opgezegd tegen het einde van de termijn, indien dit minimaal een periode van één maand vooraf schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. 
6. Bij afname van een duurovereenkomst geeft de afnemer toestemming tot automatische incasso van de repeterende bedragen. Hiervoor zal een incasso overeenkomst worden opgesteld, waarbij de afnemer zowel DCS als zijn bank toestemming hiervoor geeft. 
7. Van de hoogte van het te incasseren bedrag wordt de afnemer minimaal 3 werkdagen voor de automatische incasso via een factuur op de hoogte gesteld door DCS. Wijzigingen in het facturatie(email)adres, en het tijdig doorgeven van die gewijzigde gegevens, zijn de verantwoordelijkheid van de afnemer.  
   
Artikel 6 – Prijzen  
1. Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s, exclusief btw. 
2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is DCS gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.  
3. De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van door DCS te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen; DCS is gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan de afnemer door te belasten.  
4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat DCS gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van één (1) maand de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan. Opzegging laat de verplichtingen van afnemer tot voldoening van de tegenprestatie over de periode tot aan de genoemde geplande ingangsdatum onverlet.  
5. In geval van een duurovereenkomst begint het abonnement pas op het moment van betaling en duurt minimaal 1 maand. Na afloop van de contractduur wordt het contract stilzwijgend met de contractduur verlengd. Een opzegtermijn van één maand is van toepassing.  
6. In het geval van een duurovereenkomst is het initiële aantal gebruikers het minimum wat tijdens de looptijd aangehouden zal worden. Wanneer een contract voortijdig wordt beëindigd wordt voor het voornoemde minimum aantal gebruikers voor de rest van de looptijd het resterende bedrag in zijn geheel doorbelast. 
7. In het geval van een duurovereenkomst kan op iedere willekeurig moment het aantal gebruikers naar boven worden bijgesteld. De dan geldende tarieven en voorwaarden zijn dan van toepassing.  
8. Wanneer een gebruiker wordt toegevoegd aan het begin of gedurende een maand, zal deze per eerste kalenderdag van de betreffende maand worden geactiveerd en doorbelast. Wanneer een gebruiker wordt verwijderd zal deze per de eerste kalenderdag van de volgende maand worden gedeactiveerd en niet meer worden doorbelast. 
9. Een licentie is op naam gesteld en mag niet worden gedeeld of doorgegeven.

10. De korting op de basissettings van de verschillende producten die geldt bij afname van meerdere producten gelden alleen bij een minimale looptijd van 1 jaar. De korting wordt direct bij aankoop verrekend. Bij een opzegging binnen 1 jaar zal de korting alsnog in rekening worden gebracht.

  
Artikel 7 – Betaling  
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting, automatische incasso of overmaking op een door DCS aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van DCS vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.  
2. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.  
3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.  
4. Indien de afnemer de verschuldigd bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is DCS, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan DCS verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 340,-. De in de boeken van DCS voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan.  
5. Indien DCS daartoe aanleiding ziet, kan DCS nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.  
6. Ingeval de afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de afnemer niet meer te verwachten is, is elke vordering van DCS op de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft DCS dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van DCS op betaling, dan wel op schadevergoeding, en haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  
7. In het geval van een duurovereenkomst zal facturatie plaatsvinden per 1e kalender dag van de betreffende maand. Deze factuur zal via automatische incasso na vijf werkdagen worden geïnd. Mocht deze incasso mislukken, dan wordt na 10 werkdagen een tweede poging ondernomen. Indien deze wederom mislukt, dan wordt de afnemer verzocht zelf per direct te betalen. Is dit niet voor de 21e van de maand gebeurd dan zal de account worden geblokkeerd. Wanneer de maandelijkse betaling via automatische incasso tot 3x toe mislukt, worden de daaropvolgende 12 termijnen in 1x vooruit gefactureerd. Indien er geen verdere betaling wordt ontvangen zal alle data op de laatste dag van de maand volgend op de niet betaalde factuur worden verwijderd. 
  
Artikel 8 – Reclames  
1. De afnemer, dan wel een in zijn opdracht handelende derde, dient de door DCS geleverde zaken terstond (na ontvangst) nauwkeurig te controleren.  
2. Op fysieke producten geldt de fabrieksgarantie. 
3. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen een (1) werkdag na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van DCS, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van de afnemer ter zake is vervallen.  
4. De afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door DCS in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden. Indien de afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de afnemer geen aanspraken ter zake.  
5. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de afnemer geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens DCS.  
6. Afnemer is verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.  
7. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en genoegzaam door afnemer is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft DCS de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor DCS redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is DCS ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Het staat de afnemer niet vrij de zaken te retourneren, voordat DCS daarmee daarmee heeft ingestemd.  
  
Artikel 9 – Levertijd  
1. Alle door DCS genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan DCS bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient DCS schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.  
2. Overschrijding van de door DCS opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.  
  
Artikel 10 – Levering en risico  
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van de producten plaats af magazijn DCS. Vanaf het moment van levering gaat het risico (van verlies, vergaan, beschadigingen etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.  
2. Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal plaatsvinden, mag DCS de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is DCS gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.  
3. Indien geleverde zaken na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.  
4. Levering van digitale producten geschiedt op naam middels e-mail met inloggegevens. 
  
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud  
1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van DCS tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.  
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van DCS te bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens DCS heeft voldaan.  
3. Indien en zolang DCS eigenaar van de zaken is, zal de afnemer DCS onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de afnemer DCS (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan DCS eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-) rechten van DCS. De afnemer staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.  
4. Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de afnemer aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.  
  
Artikel 12 – Transport  
1. Voor bestellingen waarbij het om fysieke verzending gaat wordt er verzendkosten in rekening gebracht. Bij digitale leveringen worden er geen verzendkosten gerekend.

2. Wij sturen altijd een opdrachtbevestiging met alle items van de bestelling en de wijze van betaling. De originele factuur versturen wij per e-mail en een pakbon met de verzending. 

3. DCS bepaalt de wijze van transport, verzending en verpakking. Verzending en vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. DCS is slechts gehouden een (transport)-verzekering af te sluiten, indien en voorzover DCS zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.  
  
Artikel 13 – Software  
1. De navolgende bepalingen van dit art. 13 zijn – in het bijzonder – van toepassing indien DCS software levert.  
2. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van DCS, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

3. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de basis-settings en de onderliggende broncode blijven te allen tijde eigendom van DCS. Het is verboden deze instellingen te kopiëren, dan wel door te verkopen naar andere entiteiten dan de entiteit waarvoor deze is aangeschaft. In dit geval wordt een office tenant bedoelt als entiteit.

4. De volle waarde van de basis-settings is €10.000,- en zal bij misbruik in rekening worden gebracht, evenals een boete van €10.000,- per gekopieerde basis-setting.

 
  
Artikel 14 – Uitvoering opdracht  
1. DCS zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.  
2. De resultaten van het gebruik van de door DCS verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon opdrachten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, verstrekt DCS generlei garantie met betrekking tot de resultaten van door DCS verrichte studies en adviezen. DCS heeft ter zake een inspanningsverplichting en is niet aansprakelijk voor schade.  
  
Artikel 15 – Overmacht  
1. Indien DCS door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is DCS gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DCS op betaling door de afnemer voor reeds door DCS verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal DCS alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor DCS tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden of -beperkingen, bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor DCS haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.  
  
Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaring  
1. DCS is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken anders dan met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 16. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van DCS te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de zaak ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan of de abonnementskosten bij een duurovereenkomst. 
2. DCS is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) de geleverde zaken mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
3. DCS is niet aansprakelijk voor eventuele (boekhoudkundige) schade als gevolg van aanpassingen aan de basis settings. Een juiste boekhouding is dan niet te garanderen. Mochten dien ten gevolge toch problemen optreden dan kunnen deze worden gerepareerd tegen geldende tarieven.
4. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van DCS op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid).  
5. DCS zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 18.1 en 18.2, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van DCS.  
6. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van DCS zal de afnemer DCS vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde zaken en zal hij DCS alle schade vergoeden die DCS lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.  
  
Artikel 17 – Geheimhouding  
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. DCS zal de haar verstrekte data uitsluitende en alleen voor haar eigen bedrijfsvoering gebruiken.  
2. Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van DCS niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten bij DCS berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.  
3. Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete aan DCS van € 5.000, – per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van DCS, als een overtreding wordt aangemerkt.  
  
Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen  
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij anders is overeengekomen. Indien DCS ten behoeve van afnemer diensten verricht, zijn in aanvulling op de vorenstaande voorwaarden de volgende voorwaarden eveneens van toepassing. In geval van enige onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in art. 1 t/m 18. 

v.220510